วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 1-2 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 1 -2 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และ โรงเรียนบ้านตาเอก ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ซึ่งกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น