วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ 24-25 มิ.ย. 57

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขึ้น ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ซึ่งทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศการแข่งขันไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น