วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 19-20 ก.พ. 57

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ เข้าค่ายพักแรม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดู่ และโรงเรียนบ้านขุนหาญ  ณ ค่ายจิระนนท์ อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น