วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 27 มิ.ย. 57

อำเภอขุนหาญ ร่วมกับ องค์การบริหารตำบลขุนหาญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในตำบลขุนหาญ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ โดยคณะครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังภาพบรรยากาศ ...

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น