วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เข้าค่ายอบรมต้านยาเสพติด 2-3 ก.ค. 58

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมกันจัดอบรมค่ายต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ จัด ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น