วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 31 ก.ค. 60

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย นายสิทธิรักษ์ อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2560 นำโดย
นายสหราช  บุญไทย  ศึกษานิเทศก์
นางสาวประพิณ  จินตวรรณ  ศึกษานิเทศก์
นายสุประกิต  จันทร์ถา  ผอ.โรงเรียนบ้านกระเบา
นายทวีศักดิ์  น่วมเปี่ยมใหญ่ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสังข์
นายประสิทธิ์  สร้อยมาลุน ผอ.โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)
ซึ่งได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ....ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น