วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 2 มิ.ย. 60

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรม วาดภาพระบายสี ประกวดคำขวัญ และเดินรณรงค์ในเขตชุมชนบ้านโคกระเวียง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น