วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หาเสียง เลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2558

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีทีมสมัครรับเลือกตั้ง 2 ทีม ดังภาพบรรยากาศการหาเสียง ครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น