วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หาเสียง เลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2558

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีทีมสมัครรับเลือกตั้ง 2 ทีม ดังภาพบรรยากาศการหาเสียง ครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น