วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมอำเภอควบคุมโรคระดับอำเภอ ตำบล 16 ก.ค. 56


การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมอำเภอควบคุมโรคระดับอำเภอ ตำบล เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก พร้อมโรคเลปโตสไปโลซีส ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศการประชุม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น