วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กฐินวัดบ้านโคกระเวียง 13 พ.ย. 59

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดบ้านโคกระเวียง มีงานบุญกฐิน  คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ให้ความสำคัญ นำนักเรียน ช่วยเตรียมงาน และ ช่วยงาน  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ให้ความสำคัญ กับ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และส่งเสริมให้นักเรียน สำนึกรักบ้านเกิด และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีทีดีงาน ดังภาพบรรยากาศ ...

เตรียมงาน 11 พ.ย. 59


ช่วยงาน กฐิน 13 พ.ย. 59


 
 

 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น