วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ 1-3 ก.ค. 59

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และ โรงเรียนบ้านดู่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ กับคณะบุคลากร โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น