วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ 1-3 ก.ค. 59

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และ โรงเรียนบ้านดู่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ กับคณะบุคลากร โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น