วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 29 ม.ค.59

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพกิจกรรม ...

  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น