วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

กีฬาภายใน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 18 มี.ค. 57

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกระเวียงประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น