วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบรม AEC กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ 10 ก.ค. 57

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านดู่ และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดโครงการอบรม AEC ระดับชั้น ป.5 ป.6 และ ม.1 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ การจัดการโครงการในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น