วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษระดับ ม.3

วันที่ 23 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น