วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 23 มี.ค. 60

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับ อนุบาลปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี ดังภาพบรรยากาศ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น