วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 23 มี.ค. 60

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับ อนุบาลปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี ดังภาพบรรยากาศ...






















ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น