วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยุวอาสาสนศาสตร์พระราชา 12 ก.พ. 61

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมยุวอาสาสานศาสตร์พระราชาพัฒนาแผ่นดินบ้านเกิด โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ได้จัดทำโครงการสอนซ่อมเสริม ตะลุย 0 ร มส. ณ อาคารเรียน 8 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น