วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยุวอาสาสนศาสตร์พระราชา 12 ก.พ. 61

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมยุวอาสาสานศาสตร์พระราชาพัฒนาแผ่นดินบ้านเกิด โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ได้จัดทำโครงการสอนซ่อมเสริม ตะลุย 0 ร มส. ณ อาคารเรียน 8 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น