วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กีฬาอนุบาลคัดตัวแทนกลุ่มตำบลขุนหาญ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 กลุ่มตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านดู่ ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับชั้นอนุบาล เพื่อเข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ซึ่งทำการคัดเลือก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น