วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ม.ต้น 31 ม.ค. 57

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 57 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการยกระดับคุณภาพทางการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี โดยคณะที่ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านตาเอก และโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น