วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 14-15 ก.ค. 59

กลุ่มโรงเรียน เครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน โดยการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดบ้านดู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น