วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรอกคะแนน Las

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 คณะครู กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้ช่วยกันกรอกคำตอบการสอบ Las ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ดังภาพบรรยากาศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น