วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประขุมครูตำบลขุนหาญ 12 ก.ค. 56

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เป็นเจ้าภาพ จัดประชุม คณะครูกลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆระหว่างโรงเรียนในกลุ่มฯ ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น