วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 2 20 ธ.ค. 56

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 4 หน่วยงาน จตุรมิตร ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง  ครูประถม   ครูมัธยม/สาธารณสุข   ท้องถิ่น ฯลฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เพื่อเป็นการพบปะและเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน ดังภาพบรรยากาศไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น