วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประดิษฐ์กระทง

วันที่ 28 พ.ย. 55 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น