วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง  สามัญ  และสามัญรุ่นใหญ่  พร้อมๆ กัน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
สำรอง จัดกิจกรรมเดินทางไกล ที่โรงเรียนบ้านโคกระเวียง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
สามัญ เข้าค่ายพักแรมที่ สวัสดีรีสอร์ท วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
สามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรมที่ กองพันทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) อ.กันทรลักษณ์  15-17 ก.พ. 60
ดังภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรม ...

ลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 15 ก.พ. 60สามัญ ณ ค่ายสวัสดีรีสอร์ท 16-17 ก.พ. 60สามัญรุ่นใหญ่ ณ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) 15-17 ก.พ. 60ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น