วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา 13 พ.ค. 57

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดย นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการเขต และคณะ ได้จัดการประชุมโครงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เป็นอย่างดี ดังภาพบรรยากาศ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น