วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

สอบ pre onet

วันที่ 10 มกราคม 2555 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอบ pre onet เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Onet ดังภาพบรรยากาศครับ...

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น