วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกระเวียง 19-20 มิ.ย. 57

เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (สี) ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา น้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น