วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ประจำชั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม 2560
1
นางเนตรนภา  สาระวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูสายอนุบาล
2
นางฉัตรวรีย์  โพธิ์ธนรัฐ
ครู/ชำนาญการ
อนุบาล 1
3
นางสาวหัทยา  โคตะมา
ครู/ชำนาญการพิเศษ
อนุบาล 2
ครูสายประถมศึกษา
4
นางสาวปิยะมาศ  ประการจิตร
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
นางมนิฐพร  นวรัตนากร
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
นางกิตรียา  แสงแก้ว
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
นางวนิดา  กุลเกษ
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
นางลัดดา  สุขรัตน์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
นางอรทัย  อินวันนา
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
ครูสายมัธยมศึกษา
10
นางสาวพิมพ์วิชยา  ขยันวงค์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ม.1
11
นายอรรถพล  สุรวิทย์
ครู
ประจำชั้น ม.1
12
นางศิรยา  ไสว
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ม.2
13
นายรณชัย  วงค์พิทักษ์
พนักงานราชการ
ประจำชั้น ม.2
14
นายประสิทธิ์  วงพินิจ
ครู/ชำนาญการ
ประจำชั้น ม.3
15
นายชาญณรงค์  จันทกรณ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ม.3
บุคลากรอื่นทางการศึกษา
16
นายวรัทภพ  ประทุมวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
17
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์เปรียง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ


จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล 26 พ.ค. 59)

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
13
6
19
อนุบาลปีที่ 2
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
6
15
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
6
12
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
2
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
3
8
มัธยมศึกษาปีที่ 1
13
14
27
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
9
17
มัธยมศึกษาปีที่ 3
12
7
19
รวม
86
62
148


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น