วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เวียนเทียน วันเข้าพรรษา และ อาสาฬหบูชา 29 ก.ค. 58

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียน เวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรมมะ เนื่องในวัน เข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ณ วันบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น