วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

เตรียมเวที วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม 2556 คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันจัดเตรียมเวที เพื่อใช้ในการแสดง วันเด็ก ในวันที่ 11 มกราคม 2556 ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น