วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 30 มิ.ย. 59

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดการประชุม การเตรียมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และรับฟังนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จากท่านผู้อำนวยการ ธีรวุฒิ  พุทธการี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ณ หอประชุม โรงแรมอมรเทพ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 ดังภาพบรรยากาศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น