วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 17 ก.ค. 56

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 56 เวลา 13.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบ้านโคกระเวียง ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ
เตรียมป้ายรณรงค์ครับ.....


บรรยากาศพิธีการ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น