วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 17 ก.ค. 56

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 56 เวลา 13.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบ้านโคกระเวียง ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ
เตรียมป้ายรณรงค์ครับ.....


บรรยากาศพิธีการ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น