วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

นักเรียนแก้กิจกรรม 3-5 มี.ค. 59

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่ผ่านกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ได้แก้กิจกรรม ด้วยกันพัฒนาบริบทโรงเรียน คือทาสีกำแพงโรงเรียนทางทิศตะวันตก นักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังภาพบรรยากาศ ...

เตรียมสถานที่ด้วยการทำความสะอาดก่อนครับ
เริ่มลงมือทาสีครับ... วันแรก 3 มี.ค. 59วันที่สอง 4 มี.ค. 59...


วันที่สาม วันที่ 5 มี.ค. 59...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น