วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

บรรยากาศการต้อนรับ ผอ.เนตรนภา สาระวรรณ 22-23 พ.ย. 58

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 29 ม.ค.59

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ร่วมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพกิจกรรม ...