วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

ระบบศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66

รวมภาพกิจกรรมวันครู 2560 13-16 ม.ค. 60

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมผู้ปกครอง แนะแนวการศึกษาต่อ 17 ม.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดการประชุม เรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 มาร่วมรับฟัง และคณะวิทยากรในการบรรยาย จาก วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ ...