วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ภาพปัจฉิมนิเทศ ม. 3 23 มี.ค. 58

อบรมประกันคุณภาพภายใน 21-22 ก.พ. 58

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทัศนศึกษา 24 มี.ค. 58

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง และโรงเรียนบ้านหนองผือ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาร่วมกัน ณ หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดังภาพบรรยากาศครับ...