วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

บรรยากาศเปิดเทอม ปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 21 ส.ค. 58

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำกิจกรรม การทดลอง ที่น่าสนใจ มาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติ ดังภาพบรรยากาศ...