วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง รับสมัครพนักงานราชการ

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 19 ส.ค. 59

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อรำลึกถึง พระราชกรณียกิจ และ พระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและพัฒนาประเทศชาติ  ดังภาพบรรยากาศ...