วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2558

อบรมประกันคุณภาพภายใน 21-22 ก.พ. 58

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 3 มี.ค. 58

เนื่องจากวันที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 ร่วมเวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรม เพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธที่ดี ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...