วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ค่ายลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ 19-20 ก.พ. 58

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านดู่ และโรงเรียนบ้านขุนหาญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น