วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันลอยกระทง 14 พ.ย. 59

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียน ประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบกล้วย ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม และให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญจากการใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายเองได้ ไม่กลายเป็นขยะ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น