วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผ้าป่าคอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 59

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ครูสาโรจน์ สุขเกษม และคณะ ได้ทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนบ้านโคกระเวียง จำนวน 10 เครื่องเพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ทุกคน ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้ ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น