วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

งานเกษตรอินทรีย์วิถีขุนหาร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานแสดง ในงาน เกษตรอินทรีย์วิถีขุนหาร ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญจัดขี้น ดังภาพกิจกรรม...








  


















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น