วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการป้องกันเอดส์ ในชุมชน 21 ก.พ. 57

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิรักษ์ไทย และคณะทำงานด้านเอดส์ตำบล ได้มาให้ความรู้ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ เอชไอวี (เอดส์) สำหรับนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3 ดังภาพบรรยากาศ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น