วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันต้านยาเสพติดโลก vs วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 60

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันคล้ายวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก และ วันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม โดย กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในช่วงเช้า และ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ในช่วง บ่าย ดังภาพบรรยากาศ ...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ช่วงเช้า....
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ช่วงบ่าย...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น