วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันต้านยาเสพติดโลก vs วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 60

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันคล้ายวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก และ วันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม โดย กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในช่วงเช้า และ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ในช่วง บ่าย ดังภาพบรรยากาศ ...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ช่วงเช้า....
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ช่วงบ่าย...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น