วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กาญจนบุรี 5-7 มี.ค. 57

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านดู่ และโรงเรียนบ้านขุนหาญ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้เดินทางศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของทางจังหวัดกาญจนบุรี ดังภาพบรรยากาศ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น