วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันแม่ 11 ส.ค. 58

เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ดังภาพบรรยากาศ ...บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น