วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันแม่ 11 ส.ค. 58

เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ดังภาพบรรยากาศ ...บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น