วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 เวลา 14.00-15.30 น. ดังภาพครับ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น