วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

กีฬากลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 22-26 ธ.ค. 57

วันที่ 22-26 ธ.ค. 57 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลกระหวัน โรงเรียนบ้านกระหวัน โรงเรีัยนบ้านจะเนียว โรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น