วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พิธีไหว้ครู 12 มิ.ย. 57

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีความเคารพ บูชา และมีความรักต่อครูบาอาจารย์ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงจึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ขี้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศครับ  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น