วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พิธีไหว้ครู 12 มิ.ย. 57

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีความเคารพ บูชา และมีความรักต่อครูบาอาจารย์ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงจึงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ขี้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศครับ  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น