วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

ประชุมครูตำบลขุนหาญ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ได้ประชุมคณะครูภายในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ (โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านดู่) เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างภายในกลุ่ม ซึ่งได้ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น