วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเด็ก ประจำปี 2558 9 ม.ค. 58

โรงเรียนบ้านโ่คกระเวียงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้มีความสุข มีความกล้าแสดงออก แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ดังภาพบรรยากาศ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น