วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

หน่วยแพทเคลื่อนที่

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ประจำชั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2558
1
นางเนตรนภา  สาระวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูสายอนุบาล
2
นางฉัตรวรีย์  โพธิ์ธนรัฐ
ครู
อนุบาล 1
3
นางสาวหัทยา  โคตะมา
ครู/ชำนาญการ
อนุบาล 2
ครูสายประถมศึกษา
4
นางมนิฐพร  นวรัตนากร
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
นางสาวปิยะมาศ  ประการจิตร
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
นางกิตรียา  แสงแก้ว
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
นางวนิดา  กุลเกษ
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
นางลัดดา  สุขรัตน์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
นางอรทัย  อินวันนา
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 6
ครูสายมัธยมศึกษา
10
นางสาวพิมพ์วิชยา  ขยันวงค์
ครู/ชำนาญการ
ประจำชั้น ม.1
11
นายอรรถพล  สุรวิทย์
ครู
ประจำชั้น ม.1
12
นางศิรยา  ไสว
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ม.2
13
นายรณชัย  วงค์พิทักษ์
พนักงานราชการ
ประจำชั้น ม.2
14
นายประสิทธิ์  วงพินิจ
ครู
ประจำชั้น ม.3
15
นายชาญณรงค์  จันทกรณ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ม.3
บุคลากรอื่นทางการศึกษา
16
นายวรัทภพ  ประทุมวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
17
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์เปรียง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ


จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล 26 พ.ค. 59)

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1
13
6
19
อนุบาลปีที่ 2
4
2
6
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
9
6
15
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
6
12
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
3
7
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
2
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
3
8
มัธยมศึกษาปีที่ 1
13
14
27
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
9
17
มัธยมศึกษาปีที่ 3
12
7
19
รวม
86
62
148


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


โรงเรียนบ้านโคกระเวียง   ตั้งอยู่ที่   บ้านโคกระเวียง  หมู่ที่ 3 ตำบลขุนหาญ  อำเภอขุนหาญ จังหวัด       ศรีสะเกษ  มีพื้นที่ 9  ไร่  98  ตารางวา  เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลขุนหาญ 4  (วัดโคกระเวียง)  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2482  โดยนายอำเภอขุขันธ์อนุญาตให้จัดตั้ง อาศัยศาลาวัดบ้านโคกระเวียงเป็นสถานศึกษาเกณฑ์เด็กบ้านพยอม  บ้านโพธิ์น้อย  และบ้านโคกระเวียง เข้าเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่บริการ คือ บ้านโคกระเวียง หมู่ 3 (รวมบ้านสังแก)  บ้านโพธิ์น้อย หมู่ 5  ตำบลกระหวัน  บ้านห้วย หมู่ 8 ตำบลกระหวัน บ้านกระหวัน หมู่ 4 ตำบลกระหวัน
เขตติดต่อกับโรงเรียนบ้านโคกระเวียง มีดังนี้
ทิศเหนือ              มีเขตติดต่อกับบ้านห้วย  ตำบลกระหวัน
ทิศใต้                   มีเขตติดต่อกับบ้านขุนหาญ   ตำบลขุนหาญ
ทิศตะวันออก       มีเขตติดต่อกับบ้านโพธิ์น้อย   ตำบลกระหวัน
ทิศตะวันตก          มีเขตติดต่อกับบ้านพยอม    ตำบลโพธิ์กระสังข์
ปรัชญาของโรงเรียน          ปญญา  วธเนย    เสยโย      ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์
คำขวัญของโรงเรียน          ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เป็นผู้นำสังคม
            สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน    ขาว
                        น้ำเงิน    หมายถึง ความหนักแน่นแห่งจิตใจ ที่มีความรัก ความเคารพ นับถือ และกตัญญูต่อสถาบันการศึกษา
            ขาว        หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่ประพฤติปฎิบัติในคุณธรรมแห่งความสามัคคี มีวินัย และมีจิตใจที่ซื่อสัตย์
นายรุ่งศักดิ์  ศรีสด  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2530  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง เมื่อวันที่  28  กันยายน  2540 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ 

ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข